golab

Wszystkich pragnących pogłębić swoją wiarę oraz brać żywy udział w życiu parafii zapraszamy na kursy realizowane metodą weekendową przez zespół doświadczonej kadry naukowej i dydaktycznej Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Udział w kursach jest otwarty bez względu na wiek i wykształcenie lub dotychczasowe zaangażowanie w przykościelnych grupach religijnych.

KURS I STOPNIA : Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej KURS II STOPNIA : Kurs dla katechistów

Do rozpoczęcia kursów wystarczy wypełnić i wysłać pocztą zwykłą kwestionariusz osobowy na adres:

Wydział Teologiczny UKSW, ul. Dewajtis 5,01-815 Warszawa, z dopiskiem: Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej lub Kurs dla katechistów , lub pocztą elektroniczną na adres: wtz@uksw.edu.pl w terminie od dnia 1 września 2017 do dnia 1 października 2017 roku.

Tel. do dziekanatu: 22 561 88 75, 22 561 88 56.

Kwestionariusz do pobrania

KURS I STOPNIA : Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej

Uczestnikom przekazywana jest podstawowa wiedza z zakresu Pisma Świętego oraz niektórych przedmiotów z Teologii. Program kursu obejmuje 120 godzin lekcyjnych i realizowany od października do czerwca (12 sobót). Warunkiem ukończenia Kursu jest obecność w 80% zajęć. Po ukończeniu zajęć uczestnicy otrzymują Dyplom Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego poświadczający ukończenie Kursu. Ukończenie Kursu I stopnia umożliwia podjęcie kontynuowania nauczania w ramach kursu II stopnia - Kursu dla katechistów. Podjęcie Kursu dla katechistów nie jest wymagane.

Przewidywany koszt Kursu 600zł (płatność w dwóch ratach).

KURS II STOPNIA : Kurs dla katechistów

Kurs przygotowuje uczestników do samodzielnego podjęcia głoszenia katechez dla dorosłych w parafiach. W ramach programu prowadzone są zajęcia teoretyczne i ćwiczenia z psychologii, katechetyki, pedagogiki, teologii pastoralnej, retoryki i teorii komunikacji. Uczestnicy są też przygotowywani do prowadzenia w zespołach, razem z duszpasterzami rekolekcji ewangelizacyjnych.

Program kursu obejmuje 90 godzin lekcyjnych i realizowany jest od października do czerwca (9 sobót).

Po ukończeniu zajęć uczestnicy otrzymują Dyplom Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego poświadczający ukończenie Kursu. Po ukończeniu Kursu i przejściu kwalifikacji, uczestnicy mają możliwość ubiegania się o misję kanoniczną do głoszenia katechezy dla dorosłych w parafiach . Do składanych dokumentów należy dołączyć kserokopię świadectwa ukończenia Kursu Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej.

Przewidywany koszt Kursu 700 zł (płatność w dwóch ratach).

Created by Jenny@pingwin.waw.pl