„Apostolstwo może być w pełni skuteczne jedynie pod warunkiem wielostronnego i pełnego przygotowania”
(Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich „Apostolicam Actuositatem”)
 
Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym w diecezji warszawsko praskiej proponuje formację w oparciu o ogólną linię formacyjną przyjętą w Odnowie w Duchu Świętym. Jest to kierunek pozwalający na uporządkowaną formację, zakorzenioną w tożsamości Odnowy w Duchu Świętym.
Drogę formacji duchowej i intelektualnej, którą proponujemy grupom modlitewnym i indywidualnym osobom, rozpoczyna się rekolekcjami inicjacyjnymi, tzn. Rekolekcjami Ewangelizacyjnymi Odnowy w Duchu Świętym (REO) w formie seminarynej, odbywające się jako cykl 10 spotkań raz w tygodniu, w kluczu kerygmatycznym. Jest to podobna forma rekolekcji do Seminarium Odnowy Wiary w Duchu Świętym.
Po ukończeniu REO proponujemy rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, mające na celu uzdrowienie wnętrza, poznanie przyczyn swoich zranień i oddanie ich Jezusowi, uwolnienie od nieprzebaczenia. Jest to bardzo ważny a zarazem kluczowy etap formacji otwierający drogę do świadomej i odpowiedzialnej służby.
Jedną z form rekolekcji uzdrowienia wewnętrznego, którą szczególnie polecamy, są rekolekcje UZDROWIENIE WSPOMNIEŃ. Pomagają one w otwarciu się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego. Prowadzą do pogłębionej refleksji nad relacjami z osobami najbliższymi, które mogły przyczynić się do naszych różnych zranień duchowych. Rekolekcje trwają 7 dni i odbywają się w ośrodku rekolekcyjnym Centrum Formacji Wieczernik w Magdalence w okresie ferii zimowych lub w wakacje. Zapisy dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem Lidera Wspólnoty lub osobę wyznaczoną przez Lidera.
Następnymi etapami są rekolekcje pomagające odkryć swój charyzmat oraz przygotowujące do służby.
W tym przedziale są cztery możliwości podzielone na dwa etapy.
W pierwszym etapie po REO i uzdrowieniu wewnętrznym, proponujemy Seminarium w Posłudze Modlitwą Wstawienniczą lub Szkołę Animatora. Są to w istocie rekolekcje w wydaniu seminaryjnym, jako dwa odrębne cykle w systemie weekendowym, trwające odpowiednio 5 lub 9 miesięcy. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w Ośrodkach rekolekcyjnych księży Pallotynów w Otwocku i ojców Jezuitów w Warszawie-Falenicy. Rekolekcje te, formalnie przygotowują w sposób wszechstronny do posługi we wspólnocie i powinny być traktowane jako kolejny etap w formacji zaraz po uzdrowieniu wewnętrznym.
Seminarium w Posłudze Modlitwą Wstawienniczą prowadzi zespół świeckich osób posiadający odpowiednie doświadczenie w posłudze modlitwa wstawienniczą i uwolnienia, pod kierunkiem i opieką księdza doktora Łukasza Górzyńskiego SAC.
Szkoła Animatora jest prowadzona przez zespół doświadczonych świeckich animatorów i liderów Odnowy w Duchu Świętym pod kierunkiem i opieką księdza Łukasza Turka -koordynatora Odnowy w Duchu Świętym w diecezji warszawsko-praskiej.
W kolejnym etapie formacji, proponujemy dwa Kursy pozwalające na pogłębienie wiedzy biblijnej i teologicznej oraz przygotowanie do służby w parafii.
Jako pierwszy proponujemy Kurs „Studium Wiedzy Biblijnej Teologicznej” (bliblijno-teologiczne ABC) a następnie jego kontynuację Kurs dla Katechistów.
Kurs „Studium Wiedzy Biblijnej Teologicznej” (SWBT) pozwala na nabycie i uporządkowanie wiedzy o Piśmie Świętym. Powstał on z inspiracji i rozeznania w Odnowie w Duchu Świętym w diecezji warszawsko-praskiej, z którego wynikało ze każdy chrześcijanin powinien mieć podstawową wiedzę o Piśmie Świętym i umieć się nim posługiwać. Tym bardziej w Odnowie w Duchu Świętym, gdzie Pismo Święte jest niezbędne w każdej służbie. Kurs skierowany jest do wszystkich (nie tylko dla Odnowy w Duchu Świętym) i w każdym wieku, którzy pragną poznawać Pismo Święte w oparciu o najlepsze wzorce. Do rozpoczęcia Kursu wystarczające jest aby złożyć odpowiedni kwestionariusz (w zakładce formacja). Nie trzeba mieć skończonych studiów ani licencjatu.
W sposób szczególny określił tą potrzebę Św. Hieronim – „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa.”
Odpowiadając na potrzeby Kościoła na poziomie diecezjalnym i parafialnym, na bazie Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej powstał Kurs dla Katechistów, którego zadaniem jest przygotowanie osób do głoszenia katechez w środowisku parafialnym oraz katechez w ramach Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy w Duchu Świętym (REO).
Obydwa Kursy organizowane są przy udziale doświadczonej kadry Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie i każdy trwa 1 rok. Zajęcia odbywają się na UKSW w Warszawie od października do czerwca, przeważnie raz w miesiącu, w soboty.
Odpowiedzialnym za wyżej wymienione kursy jest prodziekan Wydziału Teologii UKSW w Warszawie – Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski.
Współpraca z kadrą wykładowców i przy wykorzystaniu środków jakie przekazuje nam do dyspozycji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, daje nam najbardziej solidne podstawy do poznania Pisma Świętego w oparciu o nauczanie nie budzące wątpliwości i zgodne z nauką Kościoła Katolickiego.