Zasady wyboru lidera grupy Odnowy w Duchu Świętym w Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko-Praskiej

Wybory lidera to dla grupy czas odkrywania, kogo Bóg wybrał do pełnienia służby.
1. Wymagania dotyczące kandydata na lidera
1.1. Powinna to być osoba z odpowiednią formacją, co najmniej od dwóch lat uczęszczająca systematycznie na spotkania grupy. Za właściwą formację przyjmuje się, że osoba ukończyła „Szkołę Animatora” lub przynajmniej jest w trakcie „Szkoły” (W grupach młodzieżowych i początkujących grupach dorosłych warunek konieczny to odbycie rekolekcji „Uzdrowienie Wspomnień”.
1.2. W przypadkach szczególnych, gdy wyżej wymienione warunki nie są spełniane przez kandydata na lidera, wybór takiej osoby należy konsultować z koordynatorem diecezji.
1.3. Kandydat na lidera (wybrany lider) stale kontynuuje swoją formację (stara się żyć według „Naszego Credo”, dba o udział w rekolekcjach zamkniętych raz na dwa lata, uczestniczy w weekendach formacyjnych).
2. Sposób wyboru lidera
2.1. Do wyboru lidera uprawnione są osoby po Rekolekcjach Ewangelizacyjnych Odnowy (REO), które co najmniej od roku uczestniczą systematycznie w spotkaniach grupy
2.2. Kandydaci są wcześniej zgłaszani, weryfikowani pod kątem warunków określonych w p.1 i zatwierdzani przez kapłana – opiekuna lub proboszcza, iż nie ma zastrzeżeń co do ich wiary i moralności. Każdy kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie. Sposób wyłaniania kandydatów oraz ich liczba leży w gestii grupy.
2.3. Głosowanie odbywa się w sposób tajny (na kartkach). Każdy uprawniony do głosowania ma jeden głos w każdej turze.
2.4. Kapłan – opiekun, który pełni rolę asystenta kościelnego, ma jeden głos, nawet jeśli rozpoczyna dopiero swoją posługę w grupie.
2.5. Liderem zostaje osoba, która uzyska większość kwalifikowaną, tj. 50% + 1 głos, w pierwszym głosowaniu. Jeżeli w wyniku pierwszego głosowania nie uda się wybrać lidera, należy poddać pod głosowanie w drugiej turze dwie kandydatury, które uzyskały największą liczbę głosów. Jeżeli do wyborów zgłoszono tylko jednego kandydata, to zostaje on liderem, gdy w głosowaniu uzyska ponad 50% głosów osób uprawnionych do głosowania.
2.6. Wybory odbywają się z udziałem koordynatora diecezji (kapłana lub świeckiego) bądź osoby z Zespołu Pastoralnego, delegowanej przez koordynatora.
2.7. Wybrany lider powołuje swojego zastępcę oraz radę grupy.
3. Długość kadencji lidera
3.1. Lider grupy wybierany jest na okres 2 lub 3 lat.
3.2. Kadencja może być ponawiana.
4. Modlitwa
Wybory powinny być poprzedzone modlitwą, aby były one formą rozeznawania woli Bożej, a nie sondażem popularności poszczególnych osób. Grupa powinna pamiętać o modlitwie za swojego lidera.
 

Wymagania dotyczące osób posługujących modlitwą wstawienniczą w Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko-Praskiej

1. W grupach Odnowy w Duchu Świętym modlitwa wstawiennicza podejmowana jest w różnych formach, które zasadniczo można przedstawić jako:

  • Zwykłe powierzanie Panu Bogu ludzkich spraw (wszystkich, jakichkolwiek) bez przekazywania świateł Bożych
  • Powierzanie ludzkich spraw z otwarciem na charyzmat proroctwa.
  • Zespół (diakonia) modlitwy wstawienniczej posługująca charyzmatami.
  • Prowadzenie dużych spotkań, typu msza św. z modlitwą o uzdrowienie, ewangelizacje z modlitwą wstawienniczą,  z otwarciem na charyzmaty.

Zasady obowiązujące podczas modlitwy wstawienniczej są wyjaśniane w czasie seminarium o posłudze modlitwą wstawienniczą  oraz przedstawiane w publikacjach, więc nie są uwzględniane w tym dokumencie.

2. Dwie pierwsze formy (pkt. a i b) powinny funkcjonować w każdej grupie i nie wymagają określania specjalnych kryteriów dla posługujących. Na ogół taka modlitwa podejmowana jest pod koniec spotkania modlitewnego. Lider lub ktoś z animatorów (np. prowadzący spotkanie modlitewne) czuwa nad tym, by była jednoznacznie określona osoba prowadząca daną modlitwę wstawienniczą oraz – jeśli w czasie modlitwy jest przekazywane słowo prorocze – by było ono przekazane we właściwy sposób, zweryfikowane i potwierdzone.
3. Grupy nowopowstałe i młodzieżowe, które są na początkowym etapie formacji, powinny podejmować modlitwę wstawienniczą jedynie w formie opisanej w punkcie a i b.
4. Wymagania dotyczące osób posługujących w Zespole (diakonii) modlitwy wstawienniczej
4.1. Osoba posługująca w Zespole modlitwy wstawienniczej:

  • Powinna uczestniczyć systematycznie w spotkaniach swojej wspólnoty
  • Powinna ją cechować wrażliwość na drugiego człowieka
  • Powinna być w stanie łaski uświęcającej, podejmując posługę
  • Musi wcześniej (zanim rozpocznie posługę w diakonii) przeżyć REO (lub rekolekcje ewangelizacyjne w innej formie) oraz ”Uzdrowienie wspomnień”
  • Musi uczestniczyć w seminarium o posłudze modlitwą wstawienniczą albo być przygotowana indywidualnie przez kompetentną osobę
  • Pragnienie posługi potwierdza (do posługi dopuszcza) lider grupy modlitewnej po konsultacji z odpowiedzialnym za modlitwę wstawienniczą lub gronem animatorów.
  • Powinna kontynuować rekolekcje formacyjne. Brak podejmowania rekolekcji przez okres 3 lat powoduje zawieszenie takiej osoby w posługiwaniu.
  • Wymagane jest podejmowanie przynajmniej jednej z następujących praktyk:
   • Korzystanie z kierownictwa duchowego
   • Spowiedź u stałego spowiednika
   • Korzystanie z pomocy przyjaciela duchowego
   • Udział w grupie dzielenia się życiem (nie w gronie tych osób, z którymi posługuje w modlitwie wstawienniczej)
  • W uzasadnionych przypadkach osoba posługująca modlitwą wstawienniczą może zostać odsunięta od posługi, lub jej posługa może zostać czasowo zawieszona, przez odpowiedzialnego za diakonię modlitwy wstawienniczej lub lidera grupy modlitewnej.

4.2. Osoba odpowiedzialna za Zespół (diakonię) modlitwy wstawienniczej powinna spełniać wszystkie wyżej wymienione kryteria (1-7), a ponadto:

  • Mieć przynajmniej trzyletnie doświadczenie w tej posłudze
  • Mieć dobre rozeznanie duchowe
  • Pożądany jest jej udział w Szkole Animatora
  • Wymagane jest podejmowanie przynajmniej jednej z następujących praktyk:
   • Korzystanie z kierownictwa duchowego
   • Spowiedź u stałego spowiednika
   • Korzystanie z pomocy przyjaciela duchowego (Nie wystarczy tylko udział w grupie dzielenia.)

Osoba odpowiedzialna za Zespół (diakonię) modlitwy wstawienniczej jest wybierana przez członków tej diakonii na 2-3 letnią kadencję i zatwierdzana przez lidera grupy modlitewnej. Kadencja może być powtarzana.
Osoba odpowiedzialna za diakonię  zdaje sprawę liderowi z posługi Zespołu modlitwy wstawienniczej.
5. Posługiwanie publiczne (pkt. d) wymaga zgody diecezjalnych koordynatorów Odnowy przed rozpoczęciem tego rodzaju posługiwania.
6. Diecezjalni koordynatorzy Odnowy mają prawo, w uzasadnionych przypadkach, zawiesić posługę modlitwy wstawienniczej w danej grupie.