Przymierze NASZE CREDO określa nasz styl życia, wyrażający się w zobowiązaniach, które podejmują członkowie grup Odnowy Federacji „Wieczernik” po kilkuletniej formacji. Zobowiązania wynikają z pragnienia, aby nie zmarnować otrzymanej od Boga łaski Odnowy, lecz by mogła ona wydać owoce. Uczestnictwo w tygodniowych rekolekcjach zamkniętych, kursach, Szkole Animatora, itp., jest dla każdego z nas mocnym impulsem w pracy duchowej. Potem przychodzi codzienność. Ale właśnie ta codzienność, nasz Nazaret, to jest rzeczywistość normalna. W tej codzienności potrzeba systematycznej formacji, aby nie zagubić zwłaszcza tego, co dokonało się podczas rekolekcji.
Jeżeli pragniemy realizować w naszym życiu cel jakim jest zbawienie, to wymaga to naszego osobistego wysiłku i ciągłej pracy. Z przyjęcia „Naszego Credo” wynika kilka prostych zobowiązań (m.in. codzienna osobista modlitwa, systematyczne uczestnictwo w grupie modlitewnej, życie sakramentalne, zaangażowanie apostolskie), które przybliżają nas do Chrystusa, pozwalają nam naśladować Go, być coraz bardziej do Niego podobnymi. „Nasze Credo” jest tu jedną z tych propozycji, które pomagają nam w systematycznym dążeniu do tego celu.
Pragniemy:
l. Codziennie podejmować:
– modlitwę dziękczynną i wielbiącą jako odpowiedź na Boga obecnego w naszym życiu;
– rachunek sumienia;
– Słowo Boże (jeśli nie ma innych wskazań, np. spowiednika) według kalendarza liturgicznego w formie refleksji, medytacji, benedyktyńskiego „lectio divina” czy w innej formie;
– jedną z niżej wymienionych form modlitwy za Kościół (jedna z godzin Brewiarza, Anioł Pański, Różaniec, Apel Jasnogórski, Eucharystia w wybrany dzień powszedni).
2. Podejmować rozeznanie przed ważniejszymi decyzjami życiowymi (np. zmiana pracy, podjęcie bądź rezygnacja z jakiegoś zaangażowania itp.), w sytuacji odczytywanych natchnień Bożych i znaków czasu.
3. Troszczyć się o żywą pobożność do Ducha Świętego i Maryi.
4. Podjąć konkretnie określoną formę zaangażowania apostolskiego, które byłoby przejawem ewangelizacji (realizowanej indywidualnie, albo przez włączenie się w konkretną formę działalności apostolskiej Kościoła, własnej wspólnoty…) bądź przejawem aktywności zmierzającej do przemiany życia w dzisiejszym świecie tak, by kształtowało się ono bardziej według wartości ewangelicznych (przemiana w życiu społecznym, politycznym, zawodowym…).
5. Troszczyć się o to, by praca, życie rodzinne lub inne formy służby bliźniemu stawały się drogą ku Bogu i miejscem zjednoczenia z Nim.
6. Podjąć określoną formę życia we wspólnocie (w grupie modlitewnej, w grupie dzielenia).
7. Troszczyć się o pełny udział w Eucharystii i o adorację Najświętszego Sakramentu co jakiś czas.
8. Troszczyć się o uczestnictwo w Sakramencie Pokuty i Pojednania co miesiąc oraz o ile to możliwe o kierownictwo duchowe,
9. Poznawać nauczanie Papieża i własnego Biskupa.
10. Dbać o udział w rekolekcjach zamkniętych przynajmniej raz na dwa lata.
11. 10-tą część własnych dochodów przeznaczać na rzecz Boga i ubogich.
„Nasze Credo” podejmują członkowie grup Odnowy w swojej grupie po 2-3 letniej formacji. Przyrzeczenia składane są na rok i każdego roku ponawiane. Przewiduje się możliwość podjęcia zobowiązań obejmujących wszystkie punkty lub tylko wybrane.
„Nasze Credo” przeżywamy jako ideał, ku któremu chcemy zmierzać.