golab

Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym w diecezji warszawsko praskiej proponuje formację w oparciu o ogólną linię formacyjną przyjętą w Odnowie w Duchu Świętym. Jest to kierunek pozwalający na uporządkowaną formację, zakorzenioną w tożsamości Odnowy w Duchu Świętym.

Drogę formacji duchowej i intelektualnej, którą proponujemy grupom modlitewnym i indywidualnym osobom, rozpoczyna się rekolekcjami inicjacyjnymi, tzn. Rekolekcjami Ewangelizacyjnymi Odnowy w Duchu Świętym (REO) w formie seminarynej, odbywające się jako cykl 10 spotkań raz w tygodniu, w kluczu kerygmatycznym. Jest to podobna forma rekolekcji do Seminarium Odnowy Wiary w Duchu Świętym.

Po ukończeniu REO proponujemy rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, mające na celu uzdrowienie wnętrza, poznanie przyczyn swoich zranień i oddanie ich Jezusowi, uwolnienie od nieprzebaczenia. Jest to bardzo ważny a zarazem kluczowy etap formacji otwierający drogę do świadomej i odpowiedzialnej służby. Następnymi etapami są rekolekcje pomagające odkryć swój charyzmat oraz przygotowujące do służby.

W tym przedziale są cztery możliwości podzielone na dwa etapy.

W pierwszym etapie po REO i uzdrowieniu wewnętrznym, proponujemy Seminarium w Posłudze Modlitwą Wstawienniczą lub Szkołę Animatora Ucznia-Misjonarza. Są to w istocie rekolekcje w wydaniu seminaryjnym, jako dwa odrębne cykle w systemie weekendowym, trwające odpowiednio 5 lub 9 miesięcy. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w Ośrodkach rekolekcyjnych księży Pallotynów w Otwocku i ojców Jezuitów w Warszawie-Falenicy. Rekolekcje te, formalnie przygotowują w sposób wszechstronny do posługi we wspólnocie i powinny być traktowane jako kolejny etap w formacji zaraz po uzdrowieniu wewnętrznym.

Seminarium w Posłudze Modlitwą Wstawienniczą prowadzi zespół świeckich osób posiadający odpowiednie doświadczenie w posłudze modlitwa wstawienniczą i uwolnienia, pod kierunkiem i opieką księdza doktora Łukasza Górzyńskiego SAC. Szkoła Animatora Ucznia-Misjonarza jest prowadzona przez zespół doświadczonych świeckich animatorów i liderów Odnowy w Duchu Świętym pod kierunkiem i opieką księdza Łukasza Turka -koordynatora Odnowy w Duchu Świętym w diecezji warszawsko-praskiej.

W kolejnym etapie formacji, proponujemy dwa Kursy pozwalające na pogłębienie wiedzy biblijnej i teologicznej oraz przygotowanie do służby w parafii. Jako pierwszy proponujemy Kurs "Studium Wiedzy Biblijnej Teologicznej" (bliblijno-teologiczne ABC) a następnie jego kontynuację Kurs dla Katechistów.

Kurs "Studium Wiedzy Biblijnej Teologicznej" (SWBT) pozwala na nabycie i uporządkowanie wiedzy o Piśmie Świętym. Powstał on z inspiracji i rozeznania w Odnowie w Duchu Świętym w diecezji warszawsko-praskiej, z którego wynikało ze każdy chrześcijanin powinien mieć podstawową wiedzę o Piśmie Świętym i umieć się nim posługiwać. Tym bardziej w Odnowie w Duchu Świętym, gdzie Pismo Święte jest niezbędne w każdej służbie. Kurs skierowany jest do wszystkich (nie tylko dla Odnowy w Duchu Świętym) i w każdym wieku, którzy pragną poznawać Pismo Święte w oparciu o najlepsze wzorce. Do rozpoczęcia Kursu wystarczające jest aby złożyć odpowiedni kwestionariusz (w zakładce formacja). Nie trzeba mieć skończonych studiów ani licencjatu.

W sposób szczególny określił tą potrzebę Św. Hieronim - "Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa."

Odpowiadając na potrzeby Kościoła na poziomie diecezjalnym i parafialnym, na bazie Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej powstał Kurs dla Katechistów, którego zadaniem jest przygotowanie osób do głoszenia katechez w środowisku parafialnym oraz katechez w ramach Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy w Duchu Świętym (REO).

Obydwa Kursy organizowane są przy udziale doświadczonej kadry Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie i każdy trwa 1 rok. Zajęcia odbywają się na UKSW w Warszawie od października do czerwca, przeważnie raz w miesiącu, w soboty.

Odpowiedzialnym za wyżej wymienione kursy jest prodziekan Wydziału Teologii UKSW w Warszawie - Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski. Kadra wykładowców Kursów składa się z wielu znakomitych biblistów i teologów , do których zaliczyć można m.in.: Ks. prof. dr hab. Franciszka Mickiewicza, ks. prof. dr hab. Marka Parchema, O. prof. UKSW dr hab. Grzegorza Bartosika, Ks. prof. UKSW dr hab. Marka Tatara, Ks. prof. dr hab. Krzysztofa Bardskiego, p. dr. Monikę Waluś, Ks. dr Krzysztofa Siwka, Ks. dr Mirosława Jasińskiego oraz Ks. dr Zbigniewa Grochowskiego.

Współpraca z kadrą wykładowców i przy wykorzystaniu środków jakie przekazuje nam do dyspozycji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, daje nam najbardziej solidne podstawy do poznania Pisma Świętego w oparciu o nauczanie nie budzące wątpliwości i zgodne z nauką Kościoła Katolickiego.

Created by Jenny@pingwin.waw.pl